Tingimused

Kyocera Senco EMEA B.V. üldised müügitingimused, versioon 2.0 – aprill 2015. Käesolevad üldised müügitingimused kehtivad Kyocera Senco EMEA B.V. (endise nimega Poppers Holding B.V.) ja selle tütarettevõtete kõigi (müügi)tehingute suhtes.

1. ÜLDIST

1.1. Käesolevad üldtingimused kehtivad müüja kõigile pakkumistele ja kõigile müüjaga sõlmitud (müügi)tehingutele ning on osa neist, välja arvatud ostja üldtingimused, kui müüja ja ostja ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti. Käesolevad tingimused on alati ülimuslikud ostja mis tahes (üldistele) müügi- ja tarnetingimuste suhtes, kui müüja ei ole kirjalikult kinnitanud teisiti.

1.2. Käesolevas lepingus on järgmistel mõistetel järgmine tähendus, välja arvatud juhul, kui kontekst nõuab teisiti.

„Tööpäev“ tähendab päeva (v.a laupäev, pühapäev või riigipüha), mil müüja riigis asuvad pangad on tavapäraselt avatud tavapärase pangandustegevuse tehinguteks. „Ostja“ tähendab isikut, kes võtab vastu kauba müügipakkumise, mille on koostanud müüja, või isikut, kelle kaubatellimuse müüja vastu võtab. „Tingimused" tähendavad käesolevas dokumendis sätestatud müügitingimusi (kui kontekst ei nõua teisiti), sealhulgas ostja ja müüja vahel kirjalikult kokku lepitud eritingimusi. „Leping“ tähendab kauba ostu- ja müügilepingut. „Kaup“ tähendab kaupa (sealhulgas kaupade või nende osade jaotist), mille müüja peab käesolevate tingimuste kohaselt tarnima. „Minimaalne tellimus“ tähendab minimaalset kaupade arvu, mille müüja määrab üheaegselt üheks tellimuseks. „Tellimus“ tähendab ostja vastu võetud müüja pakkumist, mis tähendab müüjale määratud ettekirjutist kauba ostjale tarnimiseks või müüja territooriumil või muus kokkulepitud kohas ostjapoolse pealekorje korraldamiseks. „Müüja“ tähendab ettevõtet Kyocera Senco EMEA B.V. või mõnda selle tütarettevõtet.

2. MÜÜGI ALUS

2.1. Müüja müüb ja ostja ostab kaubad vastavalt käesolevatele tingimustele, mis reguleerivad lepingut, välistades mis tahes muud tingimused, mille alusel ostja sellise pakkumise vastu võtab või väidetavalt vastu võtab või sellise tellimuse teeb või väidetavalt teeb.

2.2. Ükski käesolevate tingimuste muudatus ei ole siduv, välja arvatud juhul, kui ostja ja müüja volitatud esindajad on selles kirjalikult kokku leppinud.

2.3. Müüja töötajad või esindajad ei ole volitatud esitama kauba kohta mingeid väiteid, välja arvatud juhul, kui müüja on seda kirjalikult kinnitanud. Lepingut sõlmides tunnistab ostja, et ta ei tugine sellistele väidetele, mida eelmainitud viisil ei kinnitata, ja loobub nende väidete rikkumisest tulenevatest nõuetest.

2.4. Müüja või tema töötajate või esindajate poolt ostjale või tema töötajatele või esindajatele kauba ladustamise, rakendamise või kasutamise kohta antud nõuandeid või soovitusi, mida müüja ei ole kirjalikult kinnitanud, järgitakse või nende järgi tegutsetakse täielikult ostja enda riisikol ja sellest tulenevalt ei vastuta müüja selliste nõuannete või soovituste eest, mida ei ole eelmainitud viisil kinnitatud.

2.5. Kõik trüki-, kirja- või muud vead või puudused mis tahes müügiga seotud tekstides, pakkumises, hinnakirjas, pakkumise vastuvõtmises, arvel või muus müüja poolt väljastatud dokumendis või teabes kuuluvad parandamisele ilma müüja vastutuseta.

2.6. Seadmed, joonised, mudelid, näidised, kirjeldused, pildid jms, samuti võimalikud lisad ja kirjed kuuluvad müüja hinnapakkumiste hulka. Kõik ülejäänu, samuti müüja poolt selleks otstarbeks valmistatud tööriistad, mis on müüja omand, tuleb nõudmisel müüjale tagastada ning neid ei tohi ilma müüja selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta kopeerida ega kolmandatele isikutele üle anda. Müüja jätab endale kõik võimalikud olemasolevad intellektuaal- ja tööstusomandiõigused.

3. TELLIMUSED JA SPETSIFIKATSIOONID

3.1. Ostja vastutab müüja ees ostja esitatud tellimuse tingimuste (sealhulgas kohaldatava spetsifikatsiooni) täpsuse tagamise eest ja müüjale kaubaga seotud vajaliku teabe edastamise eest piisava aja jooksul, et müüja saaks lepingut vastavalt selle tingimustele täita.

3.2. Juhul, kui müüja ei ole eelnevat tellimust kirjalikult vastu võtnud, nt otse müüja ruumides toimuva müügi korral, jõustub tellimus kohe, kui müüja on tellimuse kauba (täielikult või osaliselt) kohale toimetanud või müüja saadab ostjale tema nõudmisel nende kaupade eest arve.

3.3. Kauba kogus, kvaliteet ja kirjeldus peavad vastama müüja hinnapakkumisele (kui ostja on selle vastu võtnud) või ostja tellimusele (kui müüja on selle vastu võtnud).

3.4. Müüja jätab endale õiguse teha kauba spetsifikatsioonis mistahes muudatusi, mis peavad vastama kohaldatavatele ohutusnõuetele või muudele seadusandlikele või regulatiivsetele nõuetele või, kui kaup tarnitakse vastavalt müüja spetsifikatsioonile, mis ei mõjuta oluliselt kauba kvaliteeti või jõudlust.

3.5. Ostja ei saa tühistada ühtegi müüja poolt vastu võetud tellimust, välja arvatud müüjaga kirjalikult sõlmitud kokkuleppel ja tingimustel, mille kohaselt ostja hüvitab müüjale täielikult kõik kulud, kahjud ja tasud, mis on tühistamise tagajärjel müüjale tekkinud.

4. KAUBA HIND

4.1. Kauba hinnaks loetakse müüja pakutud hinda või juhul, kui hinda ei ole märgitud (või pakkumises esitatud hind enam ei kehti), müüja avaldatud hinnakirjas märgitud hind, mis kehtis tellimuse vastuvõtmise päeval. Kõik pakkumises esitatud hinnad kehtivad ainult 30 päeva, kui pakkumises ei ole märgitud teisiti, või kuni ostja varasema vastuvõtmiseni, ning selle aja möödudes võib müüja neid muuta ilma ostjat teavitamata.

4.2. Müüja jätab endale õiguse tõsta hinda,, teavitades sellest ostjat enne kauba kohaletoimetamist, et kajastada müüja kulude suurenemist, mis on tingitud kauba tarnekuupäevade, koguste või spetsifikatsioonide ostja soovitud muutustest või ostja juhiste põhjustatud viivitusest või ostja suutmatusest anda müüjale piisavat teavet või juhiseid.

4.3. Kõik muud kulud peale standardse pakendamise ja transpordi ei sisaldu kauba hinnas, kui müüja ei ole kirjalikult teisiti teatanud.

4.4. Hind ei sisalda montaažikulusid, tegevuskulusid, impordi-, ekspordi- ega riigilõive, tollivormistuskulusid, kohaldatavat käibemaksu ega muid seaduslikke makse, mis võetakse ostjalt lisaks põhisummale, kui see on asjakohane.

5. MAKSETINGIMUSED

5.1. Ostja ja müüja vahel kirjalikult kokkulepitud eritingimuste kohaselt on müüjal õigus esitada ostjale kauba hinna eest arve kauba üleandmisel või igal ajal pärast seda, välja arvatud juhul, kui kaubale peab järgi tulema ostja või ostja jätab kauba süüliselt vastu võtmata, mille puhul on müüjal õigus esitada ostjale hinna eest arve igal ajal pärast seda, kui müüja on ostjat teavitanud, et kaup on valmis väljastamiseks või (olenevalt olukorrast) müüja on kauba kohaletoimetamise pakkumise teinud.

5.2. Ostja tasub kauba hinna (millest on maha arvatud kõik allahindlused, millele ostjal on õigus, kuid ilma muude mahaarvamisteta) kauba üleandmise ajal, hoolimata sellest, et kauba kohaletoimetamist ei pruukinud toimuda ja kauba omandiõigus ei ole ostjale üle läinud või ostja esitab nõude seoses puudustega. Lepingu sisuks on hinna tasumise aeg. Maksekviitungid väljastatakse ainult nõudmisel. Tasaarveldamine on keelatud.

5.3. Kui ostja ei tasu maksetähtpäeval ühtegi makset, on müüjal õigus, ilma et see piiraks müüjale kättesaadavaid muid õigusi või õiguskaitsevahendeid:

– 5.3.1. tühistada leping või peatada kõik edasised tarned ostjale;

– 5.3.2. omastada ostja poolt kauba (või muu ostja ja müüja vahelise lepingu alusel tarnitud kaupade) eest tehtud maksed, nagu müüja peab sobivaks (olenemata ostja väidetavast omastamisest); ja

– 5.3.3. nõuda ostjalt intressi (nii enne kui ka pärast mistahes otsust) tasumata summalt 4% aastas üle Euribori intressimäära kuni makse täieliku tasumiseni (kuu osa käsitletakse intressi arvutamise eesmärgil terve kuuna).

6. TARNIMINE

6.1. Kauba tarnimisel toimetab müüja kauba tööpäevadel müüja ja ostja vahel kokkulepitud üleandmise kohta. Transpordivahendi valib müüja. Valitud transpordivahendi häirete või takistuste korral ei ole müüjal kohustust valida muud transpordivahendit. Müüja ei vastuta transpordivahendi tühistamise eest.

6.2. Kauba tarnimiseks märgitud kuupäevad on ainult hinnangulised ja müüja ei vastuta kauba tarnimise viivituse eest, olenemata põhjusest. Tarne aeg ei ole lepingu sisu seisukohalt oluline. Müüja võib kauba tarnida enne pakkumises esitatud või eeldatavat kohaletoimetamiskuupäeva, teavitades sellest ostjat mõistliku etteteatamisaja jooksul.

6.3. Kui kaup tuleb tarnida osadena, kujutab iga tarne endast eraldi lepingut ja müüja suutmatus tarnida nende tingimuste kohaselt ühte või mitut osa või ostja mistahes nõue ühe või mitme osa kohta ei anna ostjale õigust käsitleda lepingut tervikuna lahtiöelduna.

6.4. Kui ostja ei võta tarnimiseks määratud ajal kaupa vastu või ei anna müüjale selleks ajaks piisavaid kohaletoimetamisjuhiseid (välja arvatud ostjast mitteolenevatel põhjustel või müüja süül), siis, ilma et see piiraks müüja muid õigusi või talle kättesaadavaid õiguskaitsevahendeid, võib müüja:

– 6.4.1. ladustada kaupa kuni tegeliku tarneni ja nõuda ostjalt mõistlike ladustamiskulude (sh kindlustus) tasumist või

– 6.4.2. müüa kaup parima hõlpsasti müüdava hinnaga maha ja (pärast kõigi lao- ja müügikulude mahaarvamist) arveldada ostjale lepingujärgset hinda ületava osa või nõuda ostjalt lepingujärgsest hinnast puudujäävat osa.

7. RISK JA OMANDIÕIGUS

7.1. Kauba kahjustumise või kaotsimineku risk läheb üle Ostjale järgmistel juhtudel:

– 7.1.1. müüja ruumidesse tarnitava kauba puhul ajal, mil müüja teavitab ostjat, et kaup on järeletulemiseks valmis; või – 7.1.2. muul viisil kui müüja ruumidesse tarnitava kauba puhul üleandmise hetkel või kui ostja jätab kauba süüliselt vastu võtmata, siis ajal, mil müüja on kauba kohaletoimetamise pakkumise teinud.

7.2. Kõik praegu ja edaspidi tarnitud kaubad jäävad müüja omandiks, kuni ostja on tasunud müüjale kõik tasumata võlad ja nõuded, olenemata võla või nõude alusest.

7.3. Kuni kaubas sisalduva vara ostjale üleandmiseni hoiab ostja kaupa müüja usaldusagendina ja käendajana ning hoiab kaupa ostja ja kolmandate isikute asjadest eraldi ning nõuetekohaselt ladustatuna, kaitstuna ja kindlustatuna ning müüja varaks tuvastatud kujul. Kuni selle ajani on ostjal õigus kaupu oma tavapärase äritegevuse käigus edasi müüa või kasutada, kuid ta peab müüja ees aru andma kaupade müügist saadud või muust tulust, olenemata sellest, kas see on materiaalne või immateriaalne, sealhulgas kindlustustulu, ning hoidma sellist tulu eraldi ostja ja kolmandate isikute rahast või varast ning materiaalse tulu korral nõuetekohaselt ladustatuna, kaitstuna ja kindlustatuna.

7.4. Kuni ajani, mil kaup on muutunud ostja omandiks, on müüjal igal ajal õigus nõuda ostjalt kauba vabastamist ja müüjale üleandmist ning kui ostja seda viivitamata ei tee, siseneda ostja või kolmanda isiku mis tahes ruumidesse, kus kaupa hoitakse, ja kaup tagasi võtta.

7.5. Ostjal ei ole õigust pantida ega tagatisena nõuda mis tahes võlgnevuse eest ühtki kaupa, mis jääb müüja omandisse, kuid kui ostja seda teeb, loetakse kõik ostja poolt müüjale võlgnetavad rahad (ilma et see piiraks müüja mis tahes muid õigusi või õiguskaitsevahendeid) viivitamata tasumisele kuuluvaks.

8. GARANTIID JA KOHUSTUSED

8.1. Vastavalt alltoodud tingimustele garanteerib müüja, et kaup vastab tarneaegsele spetsifikatsioonile ning sellel ei esine materjali- ega tootmisdefekte 12 kuu jooksul alates tarnimisest, välja arvatud juhul, kui kauba tootja on andnud välja teistsuguse garantii. Viimasel juhul on tootja garantii käesolevas artiklis kirjeldatud müüja garantii suhtes ülimuslik.

8.2. Ülaltoodud garantii annab müüja järgmistel tingimustel:

– 8.2.1. müüja ei vastuta kaubal esinevate puuduste eest, mis tulenevad ostja esitatud joonisest, kujundusest või muust spetsifikatsioonist;

– 8.2.2. müüja ei vastuta puuduste eest, mis tulenevad kauba ladustamisest vastavalt müüja juhistele või kauba ladustamisest mitterahuldavates või niisketes tingimustes, ega ka puuduste eest, mis tulenevad tavapärasest kulumisest, tahtlikust kahjustamisest, hooletusest, ebatavalistest töötingimustest, müüja (suuliste või kirjalike) juhiste järgimata jätmisest, kauba väärkasutamisest või muutmisest või parandamisest ilma müüja nõusolekuta;

– 8.2.3. müüja ei vastuta ülaltoodud garantiis (või mis tahes muus garantiis või tingimuses) sätestatu eest, kui kauba koguhinda ei ole tasumise tähtpäevaks tasutud.

8.3. Käesolevates tingimustes sõnaselgelt sätestatu kohaselt on kõik seadusest või tavaõigusest tulenevad garantiid või tingimused seadusega lubatud ulatuses välistatud NING OSTJA TÄHELEPANU JUHITAKSE EELKÕIGE KÄESOLEVALE PUNKTILE 8.3.

8.4. Kui ei ole kirjalikult märgitud teisiti, teatatakse ostja igast kauba kvaliteedil või seisukorra puudusel või spetsifikatsioonile mittevastavusel põhinevast nõudest (olenemata sellest, kas ostja keeldub tarnimisest või mitte) müüjale hiljemalt 180 päeva jooksul alates tarnekuupäevast või, kui defekt või tõrge ei ilmnenud mõistliku kontrolli käigus, 30 päeva jooksul alates ostja kliendile üleandmise kuupäevast, olenevalt kumb kuupäev saabub varem. Kui tarnimisest ei keelduta ja ostja ei teavita sellest müüjat, ei ole ostjal õigust kaubast keelduda ning müüja ei vastuta sellise puuduse või tõrke eest ja ostja on kohustatud tasuma kauba hinna, nagu kaup oleks vastavalt lepingule üle antud. Tarnitud kasutatud kauba kohta esitatud nõuetele ei vastata ja müüja ei vastuta nende kaupade eest mingil viisil, kui pole kirjalikult teisiti kokku lepitud.

8.5. Ostja õiguste äravõtmise ähvardusel ja olenemata punktist 8.4, teavitab ostja müüjat kirjalikult kõigist kaebustest tarnitud kauba koguse, suuruse, kaalu, pakendi ja/või kahjustuste kohta 5 tööpäeva jooksul pärast riski üleandmise kuupäeva, nagu on määratletud. punktis 7.1.1 või 7.1.2.

8.6. Kui müüjat teavitatakse käesolevate tingimuste kohaselt mistahes kauba kohta esitatud nõudest, mis põhineb kauba kvaliteedi või seisukorra defektil või spetsifikatsioonile mittevastavusel, on müüjal õigus asendada kaup (või kõnealune osa) tasuta või maksta müüja äranägemisel ostjale kauba hinna (või hinna proportsionaalse osa) tagasi, kuid edasist vastutust müüjal ostja ees ei ole.

8.7. Välja arvatud müüja hooletusest põhjustatud surma või kehavigastuse korral, ei vastuta müüja ostja ees mis tahes väite, kaudse garantii, tingimuse või mis tahes tavaseadusest tuleneva kohustuse või selgesõnalise kohustuse või lepingutingimustest või selle rikkumisest tuleneva hävimise või kahju (kas saamata jäänud kasumi tõttu või muul põhjusel), kulude või muude tulenevate hüvitisnõuete eest (olenemata sellest, kas need on põhjustatud müüja, tema töötajate või esindajate hooletusest või muul viisil), mis tulenevad kauba tarnimisest või ostjapoolsest kasutamisest või edasimüügist või tekivad nendega seoses, välja arvatud käesolevates tingimustes sõnaselgelt sätestatud juhtudel.

8.8. Müüja ei vastuta ostja ees ning teda ei loeta lepingut rikkunuks müüja mis tahes kaubaga seotud kohustuse täitmisega viivitamise või täitmata jätmise tõttu, kui viivitus või ebaõnnestumine oli tingitud mis tahes loodusjõust, mässust, streigist, töösulust, kaubandusvaidlusest või tööhäirest, õnnetusest, seadmete või masinate rikkest, tulekahjust, üleujutusest, raskustest tööliste, materjalide või transpordi hankimisel või muul põhjusel, mille üle puudub müüjal mõistlik kontroll.

8.9. Olenemata eeltoodust ei vastuta müüja ühelgi juhul ostjale tekitatud kaudsete kahjude eest, sealhulgas ilma piiranguteta erilised või lepingu rikkumisest tulenevad kahjud või mis tahes kahjud, mis tulenevad käesolevate tingimuste täitmata jätmisest või rikkumisest või ostjale tarnitud kaubast, ning müüja maksimaalne vastutus kahjude eest (olgu see lepingust, lepinguvälisest kahjust või mis tahes muust tulenev, sealhulgas kahtluste vältimiseks igasugune vastutus kauba eest) ei ületa mingil juhul kauba ostuhinda.

9. OSTJA MAKSEJÕUETUS

9.1. Ilma et see piiraks müüja käsutuses olevaid muid õigusi või õiguskaitsevahendeid, on müüjal õigus leping üles öelda või tühistada lepingust tulenevad edasised tarned ilma ostja ees vastutamata ning juhul, kui kaup on tarnitud, kuid selle hinda ei ole tasutud, muutub see olenemata mis tahes varasemast vastupidisest lepingust või kokkuleppest viivitamata tasumisele kuuluvaks, kui:

– 9.1.1. ostja sõlmib mis tahes vabatahtliku kokkuleppe oma võlausaldajatega või tema suhtes kohaldatakse haldusakti või ta pankrotistub (eraisikuna või ettevõttena) või läheb (ettevõttena) likvideerimisele (muul juhul kui ühinemise või restruktureerimise eesmärgil); või

– 9.1.2. ostja mis tahes omandi või vara võtab tagasi koormaja või määratakse pankrotihaldur; või

– 9.1.3. ostja lõpetab või ähvardab lõpetada äritegevuse; või

– 9.1.4. müüja mõistab põhjendatult, et ostja suhtes on aset leidmas mõni ülalnimetatud sündmustest ja teavitab sellest ostjat.

10. KINDLUSTUS

10.1. Ostja hangib ja säilitab omal kulul piisava vastutuskindlustuse (sealhulgas üldvastutuse, tootevastutuse, tööandja vastutuse ja lepingu rikkumisest tuleneva kahju kindlustuskaitse).

11. MUU

11.1. Kõik teatised, mida kumbki pool peab teisele käesolevate tingimuste alusel edastama või võib seda teha, tuleb teisele poolele saata kirjalikult tema registrijärgse asukoha või peamise tegevuskoha või muul aadressil, mis võis olla asjaomasel ajal selle sätte kohaselt teadet saatvale poolele edastatud.

11.2. Kui ostja rikub lepingut ja müüja vabastab ostja vastutusest, ei loeta seda vastutusest vabastuseks sama või mõne muu sätte hilisema rikkumise eest.

11.3. Kui mõni pädev asutus peab käesolevate tingimuste mõnda sätet tervikuna või osaliselt kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see teiste käesolevate tingimuste sätete ega kõnealuse sätte ülejäänud osa kehtivust.

11.4. Lepingule kohaldatakse müüja riigi seaduseid ja pooltevahelised vaidlused edastatakse üksnes müüja seadusjärgse tegevuskoha pädevale kohtule, välja arvatud juhul, kui müüja ja ostja on kokku leppinud vaidluse lahendamise vahekohtus. ÜRO konventsiooni sätted kaupade rahvusvahelise müügi lepingute kohta (CISG) on sõnaselgelt välistatud.